Je důležité se nevzdávat, vytrvat a jít si za svým cílem, říká stážista František z Red Hat

Zdroj: archiv Red Hat

Cesta ke stáži byla trnitá

“Stáž se tedy jevila jako ideální možnost to vyzkoušet.”

“Věděl jsem, že se musím zkusit na středoškolskou stáž přihlásit. Už tehdy mě oslovila kultura ve společnosti.”

“Chybami se člověk učí a cvik dělá mistra!”

Začátky nebyly o moc jednodušší

“Díky pomoci trpělivých kolegů jsem se do toho ovšem postupně dostával a od jednodušších úkolů jsem se dostával ke složitějším a mých chyb (například v kódu) postupně ubývalo.”

Zdroj: archiv Red Hat

Pozitiva ovšem značně převažují

“Navíc se zkušenosti ze stáže pozitivně projevily i v mém studiu, mnoho teoretických pouček ve škole jsem si najednou mohl spojit s praktickými příklady z práce a vše mi dávalo větší smysl.”

www.xflow.cz

--

--

--

Xflow.cz je platforma, která propojuje stážisty a firmy skrze smysluplné stáže.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Xflow.cz

Xflow.cz

Xflow.cz je platforma, která propojuje stážisty a firmy skrze smysluplné stáže.

More from Medium

A Series of Event

Everything, Everywhere, All on Saturday Nights on CBS

Exclusive Interview with Talented Artist & Event Photographer Alexander Ladouceur

Split it up — Part 1